top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

(редакція від 25 листопада 2022 р.)

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «CЕМАНТРУМ» (далі – «ЛІЦЕНЗІАР») в особі Директора Шабуніної Олени Всеволодівни, що діє на підставі Статуту, укласти цей Договір публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми «BrandVox», представленої на сайті https://www.brandvox.net/.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Договір») - публічна пропозиція ЛІЦЕНЗІАРА, адресована невизначеному колу осіб, укласти з ЛІЦЕНЗІАРОМ ліцензійний договір на використання  комп’ютерної програми «BrandVox» дистанційним способом на умовах, що містяться в цій оферті.

1.2. Комп’ютерна програма «BrandVox» - програма,  що забезпечує моніторинг згадок і аудит репутації в ЗМІ, веб-джерелах і соціальних мережах з детальною аналітикою, візуалізацією і відстеженням динаміки за вашими персональними показниками.

1.3. Веб-сайт – сайт ЛІЦЕНЗІАРА https://www.brandvox.net, який забезпечує функціонування комп’ютерної програми «BrandVox».

1.4. АБОНЕНТ – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка вирішила прийняти умови цього Договору.

1.5. ЛІЦЕНЗІАР  – Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕМАНТРУМ» (код ЄДРПОУ 40979732), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23. Власник майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності на комп’ютерну програму «BrandVox», який має правомочність на укладання цього Договору та на надання доступу до комп’ютерної програми «BrandVox» шляхом надання невиключної Ліцензії користувачам (абонентам).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачою АБОНЕНТУ невиключної Ліцензії на використання комп’ютерної програми «BrandVox».

За цим Договором ЛІЦЕНЗІАР надає АБОНЕНТУ невиключне право на використання комп’ютерної програми «BrandVox», як пошуково-аналітичного ресурсу, що являє собою спеціалізований програмний комплекс, на обумовлених в цьому  Договорі умовах відповідно до вибраного тарифного плану, а АБОНЕНТ зобов’язується своєчасно та в повному обсязі виплатити Ліцензіару винагороду (вартість ліцензії) та використовувати комп’ютерну програму на умовах визначених цим Договором та Ліцензією.  

2.2. Сплата АБОНЕНТОМ вартості невиключної Ліцензії на право використання комп’ютерної програми «BrandVox», вважається, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, прийняттям АБОНЕНТОМ умов цього Договору (повним і беззастережним акцептом даного Договору) та засвідчує факт його укладання, приєднання АБОНЕНТА до умов використання комп’ютерної програми  розміщеної на веб-сайті https://www.brandvox.net.

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. АБОНЕНТ самостійно оформлює замовлення на веб-сайті через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів на веб-сайті.

3.2. ЛІЦЕНЗІАР має право відмовитися від замовлення АБОНЕНТА у випадку, якщо відомості, вказані АБОНЕНТОМ під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на веб-сайті АБОНЕНТ зобов'язується надати ЛІЦЕНЗІАРУ всю обов’язкову  інформацію.

3.4. Прийняття АБОНЕНТОМ умов цього ДОГОВОРУ здійснюється за допомогою внесення АБОНЕНТОМ відповідних даних в реєстраційну форму на веб-сайті.

3.5. Укладаючи цей Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови надання ЛІЦЕНЗІЇ), шляхом оформлення Замовлення, АБОНЕНТ підтверджує наступне:

3.5.1. АБОНЕНТ цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

3.5.2. АБОНЕНТ дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

Крім цього, укладенням договору АБОНЕНТ підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ЛІЦЕНЗІАРУ з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. АБОНЕНТ також погоджується з тим, що ЛІЦЕНЗІАР має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень АБОНЕНТА з метою виконання цього Договору. Обсяг прав АБОНЕНТА, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

АБОНЕНТ приймає та повністю погоджується із Політикою конфіденційності та обробки персональних даних, яка розміщена на веб-сайті:  https://www.brandvox.net/uk/privacy-policy.

3.5.3. АБОНЕНТ цілком і повністю ознайомлений, і згоден  положеннями Ліцензії на використання комп’ютерної програми «BrandVox», яка розміщена на веб-сайті:  https://hub.brandvox.net/ .

АБОНЕНТ  зобов’язується сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним Ліцензії на право використання вказаної комп’ютерної програми «BrandVox».

3.5.4. АБОНЕНТ цілком і повністю ознайомлений із тарифними планами, що розміщені  на веб-сайті: https://www.brandvox.net/uk/pricing.

3.5.5.АБОНЕНТ погоджується із тим, що він ознайомився з усіма функціональними можливостями та характеристиками комп’ютерної програми «BrandVox». АБОНЕНТ несе ризик будь-якої невідповідності комп’ютерної програми «BrandVox» його потребам і очікуванням.

АБОНЕНТ погоджується із тим, що ЛІЦЕНЗІАР не гарантує, що підчас використання комп’ютерної програми «BrandVox» будуть відсутні технічні збої або помилки. Ця умова є фундаментальним елементом цього Договору, оскільки ЛІЦЕНЗІАР  не надавав б ліцензію без такої відмови від відповідальності.

 

3.7. Ліцензія надається АБОНЕНТУ шляхом надання доступу до комп’ютерної програми «BrandVox» за допомогою облікового запису через веб-сайт ЛІЦЕНЗІРА:  https://www.brandvox.net. Використання АБОНЕНТОМ комп’ютерної програми може здійснюватися виключно після її активації за допомогою засобів авторизації (логін, пароль).

4. ВИНАГОРОДА ЛІЦЕНЗІАРА (ВАРТІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ)

4.1. За надання прав, що передбачені цим Договором, АБОНЕНТ виплачує ЛІЦЕНЗІАРУ винагороду. 

Розмір ліцензійної винагороди за надання дозволу (ліцензії) на використання комп’ютерної програми «BrandVox» визначається за умовами обраного тарифного плану, які розміщені на веб-сайті: https://www.brandvox.net/uk/pricing.

4.2.  Виплата АБОНЕНТОМ ліцензійної винагороди здійснюється шляхом безготівкового розрахунку у відповідності до обраного тарифного плану. Надання Ліцензії на використання комп’ютерної програми «BrandVox» є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Операції з поставки програмної продукції тимчасово (до 1 січня 2023 року) звільняються від ПДВ в силу пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Після закінчення терміну дії зазначеного звільнення або після його відміни до вартості ліцензії Ліцензіара буде додаватися сума ПДВ, обчислена за ставкою податку, яка буде діяти на момент здійснення відповідних операцій.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ЛІЦЕНЗІАР зобов’язаний:

5.1.1. Надати АБОНЕНТУ ліцензію на використання комп’ютерної програми «BrandVox»  у відповідності до умов цього Договору.

5.2. ЛІЦЕНЗІАР має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також тарифні плани, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на веб-сайт.. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3. АБОНЕНТ зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися з умовами Договору і тарифними планами, запропонованими ЛІЦЕНІАРОМ на веб-сайті, Умовами користування та  Правилами конфіденційності.

5.3.2 На виконання ЛІЦЕНЗІАРОМ своїх зобов'язань перед АБОНЕНТОМ останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як АБОНЕНТА.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

6.1. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з дня оплати вартості Ліцензії за цим Договором АБОНЕНТ не звернувся до ЛІЦЕНЗІАРА з претензіями щодо можливості використання прав, що надаються згідно з Ліцензією, права вважаються такими, що надані на весь період, за який здійснено оплату згідно відповідного тарифного плану.

6.2. Якщо АБОНЕНТ незадоволений будь-якою частиною комп’ютерної програми «BrandVox» або будь-якою з цих умов викладеної в цьому Договорі, умовами Ліцензії або умовах Конфіденційності, АБОНЕНТ має право відмовитися від використання комп’ютерної програми «BrandVox». У разі відмови від ліцензії АБОНЕНТОМ вартість сплаченої ліцензійної винагороди не повертається.

 

6.3. ЛІЦЕНЗІАР має право припинити дію Ліцензії у випадку порушені АБОНЕНТОМ Умов користування.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням ЛІЦЕНЗІАР та АБОНЕНТ вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви АБОНЕНТА, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.


8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір укладено відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Невід’ємними частинами цього Договору є:

8.2.1. Ліцензія на використання комп’ютерної програми «BrandVox», яка розміщена на веб-сайті:  https://hub.brandvox.net/ .

8.2.2. Політика конфіденційності та обробки персональних даних, що розміщена веб-сайті:  https://www.brandvox.net/uk/privacy-policy.

8.2.3. Тарифний план вартості Ліцензії, що розміщений веб-сайті:   https://www.brandvox.net/uk/pricing.

8.3. Публічна оферта починає діяти з моменту розміщення на веб-сайті https://www.brandvox.net/  і діє до моменту відзиву або зміни оферти ЛІЦЕНЗІАРОМ.

ЛІЦЕНЗІАР має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку

Зміни та доповнення до даного Договору, умов Ліцензії, Правил конфіденційності можуть вноситися ЛІЦЕНЗІАРОМ в односторонньому порядку та набувають чинності з дня публікації на веб-сайті ЛІЦЕНЗІАРА.

 

У разі незгоди АБОНЕНТА зі змінами, внесеними ЛІЦЕНЗІАРОМ або з новими тарифами АБОНЕНТ повинен припинити користування комп’ютерною програмою «BrandVox».

8.5. Інші умови не зазначені в цьому Договорі регулюються Умовами користування.

8.6. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА:

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕМАНТРУМ»

04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23. код ЄДРПОУ 40979732

bottom of page