top of page

УГОДА

про надання невиключної ліцензії на комп'ютерну програму BrandVox

для благодійного фонду на умовах тестування

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «CЕМАНТРУМ» в особі Директора Шабуніної Олени Всеволодівни, що діє на підставі Статуту (далі іменується – ЛІЦЕНЗІАР), пропонує будь-якому благодійному фонду, зареєстрованому відповідно до законодавства України (надалі іменується – ЛІЦЕНЗІАТ), укласти цю Угоду про надання невиключної ліцензії на комп'ютерну програму BrandVox

на умовах тестування (надалі – Угода).

​2. Предметом даної Угоди є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачею ЛІЦЕНЗІАТУ невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми BrandVox на умовах тестування.

Комп’ютерна програма BrandVox є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕМАНТРУМ».

3. Метою надання ліцензії є підтримка діяльності ЛІЦЕНЗІАТА шляхом надання доступу до комп’ютерної програми BrandVox для тестування.

4. Комп’ютерна програма BrandVox являє собою спеціалізований програмний комплекс, призначений для використання в якості системи пошуку та обробки інформації. Інформація, яка міститься в комп’ютерній програмі BrandVox є інформацією з відкритих джерел.

5. Ліцензія надається на строк тестування, а саме до 31.12.2023 р., починаючи з дати укладання цієї Угоди та отримання ліцензії. Укладання Угоди здійснюється шляхом прийняття ЛІЦЕНЗІАТОМ повністю та беззастережно  її умов за допомогою реєстрації (авторизації) на сайті ЛІЦЕНІЗАРА.

Укладаючи цю Угода ЛІЦЕНЗІАТ цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами  Політики конфіденційності, що розміщена за наступним посиланням: https://www.brandvox.net/uk/privacy-policy

6. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується використовувати комп'ютерну програму BrandVox виключно у межах своєї діяльності та лише для цілей тестування. Забороняється використання комп'ютерної програми BrandVox з комерційною метою.

При використанні комп’ютерної програми BrandVox ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

 

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми BrandVox;

б) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми BrandVox або безпосередній доступ до неї третім особам у тимчасове або постійне користування;

в) поміщати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми BrandVox, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення та розповсюдження в мережі Інтернет;

г) використовувати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми BrandVox, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах.

 

7. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується надавати ЛІЦЕНЗІАРУ звіти про результати тестування, які включають в себе повідомлення про знайдені помилки та пропозиції щодо покращення. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язуються не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію про виявлені недоліки та помилки, що можуть виникати у зв’язку із використанням комп'ютерної програми BrandVox.

8. ЛІЦЕНЗІАР залишає за собою право використовувати надані звіти та зворотний зв'язок для покращення комп’ютерної програми BrandVox. Всі права інтелектуальної власності, які можуть виникнути підчас дії цієї Угоди у зв’язку із наданням ЛІЦЕНЗІАТОМ звітів переходять до ЛІЦЕНЗІАРА з моменту їх отримання.

9. Всі права інтелектуальної власності на комп'ютерну програму BrandVox належать ЛІЦЕНЗІАРУ. Ця Угода не надає ЛІЦЕНЗІАТУ будь-яких інших прав прямо не зазначених у цій Угоді.

10. Комп’ютерна програма BrandVox надається в користування за принципом «як є», АЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за помилки, збої, збереження даних ЛІЦЕНЗІАТА та інші недоліки.

11. ЛІЦЕНЗІАТ бере на себе всі можливі ризики пов’язані з використанням комп’ютерної програми BrandVox.

ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальність перед ЛІЦЕНЗІАТОМ та будь-якими третіми особами за повноту та достовірність інформації, відомостей і даних, а також зведених аналітичних даних, які містяться в комп’ютерній програмі BrandVox та були отримані ЛІЦЕНЗІАТОМ внаслідок використання комп’ютерної програми BrandVox. 

12. ЛІЦЕНЗІАР залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію цієї Угоди.

13. ЛІЦЕНЗІАР залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни та  доповнення до цієї Угоди. У разі незгоди ЛІЦЕНЗІАТА зі змінами, внесеними ЛІЦЕНЗІАРОМ ЛІЦЕНЗІАТ повинен припинити користування комп’ютерною програмою BrandVox.

14. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даної Угоди або у зв’язку з її виконанням ЛІЦЕНЗІАР та ЛІЦЕНЗІАТ вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

15. З усіх питань, не врегульованих в тексті даної Угоди  сторони керуються чинним законодавством України.

ЛІЦЕНЗІАР:

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕМАНТРУМ»

 

04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23

Код ЄДРПОУ 40979732

Резидент «Дія.Сіті»

bottom of page