top of page

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР)

про надання права на використання комп’ютерної програми

BrandVox

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «CЕМАНТРУМ» в особі Директора Шабуніної Олени Всеволодівни, що діє на підставі Статуту (далі іменується – ЛІЦЕНЗІАР), пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі іменується – ЛІЦЕНЗІАТ) укласти цей Ліцензійний договір (публічний договір) про надання права на використання комп’ютерної програми BrandVox (надалі –  Ліцензійний договір) шляхом видачі ЛІЦЕНЗІАТУ невиключної ліцензії.

1.2. Ліцензійний договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.

​1.3. Предметом даного Ліцензійного договору є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачею ЛІЦЕНЗІАТУ невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми BrandVox.

1.4. Комп’ютерна програма BrandVox є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕМАНТРУМ».


1.5. Комп’ютерна програма BrandVox являє собою спеціалізований програмний комплекс, призначений для використання у діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб в якості системи пошуку та обробки інформації.

 

ЛІЦЕНЗІАТ набуває права на використання комп’ютерної програми BrandVox як довідкового ресурсу та на власний розсуд може використовувати її для забезпечення своєї діяльності.

 

1.6. Ідентифікація ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми BrandVox здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми BrandVox, який не може бути переданий будь-якій третій особі.

 

Порядок авторизації визначається в розділі 4 цього Ліцензійного договору.

 

2. ОБСЯГ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ BRANDVOX

 

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми BrandVox, яке він отримує відповідно до умов цього Ліцензійного договору, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми BrandVox будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми BrandVox будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму BrandVox тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення своєї діяльності, в тому числі для прийняття на власний розсуд управлінських рішень, пов’язаних з його операційною, кадровою, фінансовою, маркетинговою та будь-якою іншою діяльністю, при цьому ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за наслідки прийнятих ЛІЦЕНЗІАТОМ рішень.

 

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми BrandVox ЛІЦЕНЗІАТ набуває права: налаштувати доступ до комп’ютерної програми BrandVox та використовувати її отримуючи за її допомогою інформацію та аналітичні дані з метою забезпечення своєї діяльності;

 

2.2.2. При використанні комп’ютерної програми BrandVox ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

 

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми BrandVox;

б) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми BrandVox або безпосередній доступ до неї третім особам у тимчасове або постійне користування;

в) поміщати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми BrandVox, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення та розповсюдження в мережі Інтернет;

г) використовувати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми BrandVox, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах.

 

2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі BrandVox, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми BrandVox, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

 

2.4. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми BrandVox в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

 

2.5. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми BrandVox та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке її використання в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

 

2.6. Упродовж всього строку дії цього Ліцензійного договору ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму BrandVox з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

 

2.7. Інформація, яка міститься в комп’ютерній програмі BrandVox є інформацією з відкритих джерел.

 

2.8. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальність перед ЛІЦЕНЗІАТОМ та будь-якими третіми особами за повноту та достовірність інформації, відомостей і даних, а також зведених аналітичних даних, які містяться в комп’ютерній програмі BrandVox та були отримані ЛІЦЕНЗІАТОМ внаслідок використання комп’ютерної програми BrandVox.

 

2.9. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за будь-які наслідки або можливі наслідки використання ЛІЦЕНЗІАТОМ інформації, відомостей і даних з комп’ютерної програми BrandVox.

 

3. УКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙОНОГО ДОГОВОРУ ТА ВАРТІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ

 

3.1. Укладання Ліцензійного договору здійснюється шляхом прийняття ЛІЦЕНЗІАТОМ його умов за допомогою реєстрації (авторизації) на сайті ЛІЦЕНІЗАРА.

 

Сплата ЛІЦЕНЗІАТОМ вартості невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми BrandVox, вважається, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, прийняттям ЛІЦЕНЗІАТОМ умов цього Ліцензійного договору (повним і беззастережним акцептом даного Ліцензійного договору) та засвідчує факт його укладання, засвідчує згоду ЛІЦЕНЗІАТА сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним ліцензії на право використання вказаної комп’ютерної програми BrandVox.

 

3.2. ЛІЦЕНЗІАР має право відмовитися від укладання цього Ліцензійного договору у випадку, якщо відомості, вказані ЛІЦЕНІАТОМ під час реєстрації на сайті є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

 

3.3. При реєстрації (авторизації) на сайті ЛІЦЕНЗІАРА, ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, яка необхідна ЛІЦЕНЗІАТУ для видачі невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми BrandVox:

 

3.3.1. прізвище, ім'я (або логін);

3.3.2. адреса електронної почти;

3.3.3. ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

 

3.4. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні.

 

3.5. Укладаючи цей Ліцензійний договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови використання комп’ютерної програми BrandVox), шляхом оформлення та вибору відповідного тарифного плану (https://www.brandvox.net/uk/pricing), ЛІЦЕНЗІАТ підтверджує наступне:

 

а) ЛІЦЕНЗІАТ цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) ЛІЦЕНЗІАТ дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Ліцензійного договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

Крім цього, укладенням цього Ліцензійного договору ЛІЦЕНЗІАТ підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ЛІЦЕНЗІАРУ з метою можливості виконання умов цього Ліцензійного договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. ЛІЦЕНЗІАТ також погоджується з тим, що ЛІЦЕНЗІАР має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень з метою виконання цього Ліцензійного договору. Обсяг прав ЛІЦЕНЗІАТА, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  йому відомий і зрозумілий;

в) ЛІЦЕНЗІАТ цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами  Політики конфіденційності, що розміщена за наступним посиланням: https://www.brandvox.net/uk/privacy-policy

 

3.6. Використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми BrandVox здійснюється виключно після її активації, яка здійснюється ЛІЦЕНЗІАРОМ автоматично, але не пізніше 24-х годин з моменту оплати ЛІЦЕНЗІАТОМ,  та передбачає передачу ЛІЦЕНЗІАТУ за допомогою:

а) електронної пошти засобів авторизації – логіна і пароля;

б) використання логіну та поралю, який зазначив ЛІЦЕНЗІАТ при реєстрації на сайті ЛІЦЕНЗІАРА. 

 

3.7.  Вартість Ліцензії на право використання комп’ютерної програми BrandVox зазначена на сайті ЛІЦЕНЗІАРА та є доступною для ознайомлення та вибору для ЛІЦЕНЗІАТА за наступним посиланням:

https://www.brandvox.net/uk/pricing

 

Вартість Ліцензії на право використання комп’ютерної програми BrandVox  вказана на сайті в українських гривнях з урахуванням ПДВ.

 

3.8. Виплата ЛІЦЕНЗІАТОМ вартості Ліцензії на право використання комп’ютерної програми BrandVox здійснюється шляхом безготівкового розрахунку у відповідності до обраного тарифного плану. 

 

4. ЧИННІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми BrandVox визначається з моменту активації комп’ютерної програми BrandVox і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

 

4.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми BrandVox припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми BrandVox):

 

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктом 2.3 цього Ліцензійного договору;

 

б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати Ліцензії, якщо протягом строку, встановленого Ліцензійним договоро ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.

 

4.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми BrandVox автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

4.4. Цей Ліцензійний договір (Публічний договір) починає діяти з моменту розміщення на сайті https://www.brandvox.net/uk/oferta  і діє до моменту його відзиву або зміни ЛІЦЕНЗІАРОМ.

4.5. Зміни та доповнення до даного Ліцензійного договору опубліковуються на сайті ЛІЦЕНЗІАРА. У разі незгоди ЛІЦЕНЗІАТА зі змінами, внесеними ЛІЦЕНЗІАРОМ у даний Ліцензійний договір або з новими тарифами ЛІЦЕНЗІАТ повинен припинити користування комп’ютерною програмою BrandVox.

4.6. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Ліцензійного договору або у зв’язку з його виконанням ЛІЦЕНЗІАР та ЛІЦЕНЗІАТ вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви АБОНЕНТА, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

4.7. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Ліцензійного договору, сторони керуються чинним законодавством України.

ЛІЦЕНЗІАР:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕМАНТРУМ»

 

04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23

П/р  UA523808380000026000700403114

в АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838
Код ЄДРПОУ 40979732

ІПН 409797326599

Витяг платника ПДВ № 2226594500384

Резидент «Дія.Сіті»

bottom of page